ข้ามไปที่เนื้อหา
Bran-01

 

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท" จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดแก่บุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เพื่อการตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น

ท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่  http://corporate.wacoal.co.th/privacy/policy_th.pdf

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูล, การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ จะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าท่านจะมีการถอนความยินยอม บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ออกจากฐานข้อมูลของบริษัทเมื่อท่านได้ขอถอนความยินยอม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัท และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเพื่อประโยชน์ของท่าน และ/หรือเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

4. บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บ จะใช้ความระมัดระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่บริษัทไม่ขอรับรองหรือไม่รับประกันใดๆ จากการฝ่าฝืน การขัดขวาง หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การเกิดสถานะการณ์ความไม่สงบ ไวรัส การโจรกรรมข้อมูลหรือแฮคเกอร์ เทคโนโลยีหรือบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการอย่างใดๆ โดยผิดกฎหมาย เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเดือดร้อนรำคาญแก่ท่าน

5. ท่านมีสิทธิขอถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ cwxonline@gmail.com หรือ Line@: cwx.th

6. ท่านยินยอมให้บริษัท เก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัท เก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท

7.  ท่านยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดในความยินยอมนี้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  โดยข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลจึงให้ความยินยอมนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้